" />نرخ مصوب سال 1394- سرویس نگهداری آسانسور - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته