" />نرخ مصوب سال 1396 – سرویس نگهداری آسانسور - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته