" />نرخ مصوب سال 1397 – سرویس نگهداری آسانسور - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته