" />نرخ نامه سرویس و نگهداری - سال ۹۸ - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته