نظرات اعضای تشکل درخصوص طرح مبارزه با جرائم اقتصادی