نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته جمهوری اسلامی ایران (عراق-نجف)

اطلاعیه

به علت فراهم نشدن شرایط نمایشگاه نجف از سوی کشور برگزارکننده(عراق)، برگزاری این نمایشگاه به سال آینده موکول گردید.

“نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته جمهوری اسلامی ایران (عراق-نجف)”

فراخوان حضور در نمایشگاه وجشنواره

1610667_857

iraq-najaf

شما ممکن است این را هم بپسندید