شماره تماس:

۴۴۲۲۱۶۶۵
۴۴۲۳۶۹۷۳
۴۴۲۳۶۹۷۸

شماره فکس:

۴۴۲۳۶۹۴۸