هفتادمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

بسمه تعالی


هفتادمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضوراعضای محترم هیئت مدیره سندیکا و بازرسین در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در تاریخ ۱۰/۰۲/۹۶ راس ساعت ۱۷:۳۰ برگزار گردید.

مطابق با دستورجلسه هیئت مدیره نامه های وارده ازسوی اتاق بازرگانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادنده و سپسهیئت مدیرهجناب آقای ادریسی را مسئول تحقیق و بررسی موضوع رتبه بندی شرکت های آسانسوری دارای پروانه طراحی پیشنهادی از سوی سازمان صنایع نمودند و مقرر گردید تا گزارشی در اولین فرصت توسط ایشان به هیت مدیره جهت بحث و بررسی بیشتر ارایه گردد .

همچنین مقرر گردیدگزارش کار گروه برنامه ریزی و تهیه نقشه و محاسبات آسانسور هفته آینده توسط جناب اقای شکاری به هیت مدیره ارایه شود ، در ادامه آقای دکتر نورانی بعنوان مشاور حقوقی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران تعیین گردیدند و سپس پرونده شرکتهای متقاضی پروانه طراحی و تمدید که از جانب کمیته ارزشیابی به هیت مدیره ارسال گردیده بود بررسی و مورد تائید قرار گرفت .

شما ممکن است این را هم بپسندید