" />همایش توسعه اقتصادی کارآفرینان ایران و ایالت ساکسن آلمان - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته