همراهی اتاق تهران با تشکل‌های اقتصادی در جهت توسعه روابط با همتایان خارجی