" />همراهی اتاق تهران با تشکل‌های اقتصادی در جهت توسعه روابط با همتایان خارجی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته