پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ ۹۵/۷/۱۱

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ ۹۵/۷/۱۱

۱-ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ امور بیمه ایی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران.

۲-تقدیر و تشکر از اساتید و کارمندان دانشگاه علمی کاربردی کوشا.

۳-درخواست حضور حسابرسان سندیکا جهت ارائه گزارش.

۴-بررسی و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ تعدادی از اعضای سندیکا.

شما ممکن است این را هم بپسندید