" />پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ95/08/09 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته