پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره در مورخ ۹۵٫۹٫۲۹ برگذار گردید.

بسمه تعالی

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره در مورخ ۹۵٫۹٫۲۹ برگذار گردید.

مصوبات جلسه فوق به شرح ذیل می باشد :

۱٫تقدیر و تشکر از جناب آقای مهندس عطاریان بابت تدریس ویرایش جدید استاندارد

۲٫تقدیر و تشکر از جناب آقایان مهندس خرمی و نادری بابت دوره آموزشی دو روزه فرماندهان آتشنشانی منطقه دو تهران

شما ممکن است این را هم بپسندید