کارت شناسایی مدیران عامل

کارت شناسایی مدیران عامل

اعضای محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران؛

جهت صدور کارت مدیران عامل، فرم زیر را تکمیل نموده و به همراه آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت مطبوع و یک قطعه عکس ۴ ×۳ جدید به دبیرخانه سندیکا تحویل نمایید.

فرم درخواست کارت شناسایی مدیران شرکتهای عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

 bank