گزارش تصویری جلسه آموزشی امور مالیاتی مورخ ۹۵/۹/۱۷

گزارش تصویری جلسه آموزشی امور مالیاتی با حضور دبیر کمیته طرح و برنامه جناب آقای یوسفی، اعضای محترم سندیکا و جناب آقای اعتمادی مشاور مالیاتی سندیکا مورخ ۹۵/۹/۱۷ برگزار گردید.

شما ممکن است این را هم بپسندید