گزارش عملکرد یکساله کمیته حل اختلاف

گزارش عملکرد یکساله کمیته حل اختلاف

آمار صورتجلسه هاو تصمیمات متخذه :

 

جمع کل شکایات از تاریخ ۱/۱/۹۲ تا ۳۰/۱۲/۹۲ :۲۶۰ مورد 

تعداد شکایاتی که قبل ازبرگزاری شورا با پیگیری سندیک امشکل مرتفع وپرونده مختومهشد: ۶۹ مورد

تعداد پرونده های ارجاع به شورا جهت رسیدگی : ۱۹۱ مورد

تعداد پرونده های در جریان : ۹۷ مورد

تعداد پرونده هایی که در شورا رسیدگی و حقوق ومطالبات شرکت های عضو از کارفرمایان اخذ و پرونده مختومه گردید : ۶۶ مورد

تعداد صادر نمودن خلع ید برای شرکت های خاطی : ۲۶ مورد

تعداد پرونده هایی که در هیئت حل اختلاف تعلیق شده : ۲ مورد

تعداد دستگاههای آسانسور که کارشناسی شده :۶۹ دستگاه

شما ممکن است این را هم بپسندید