یک دهه تعامل سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با شرکت بیمه معلم