" />۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته