نویسنده: کاظمیان
جلسه سامانه آسانه در روز ۹۶/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۵ برگزار گردید.
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جلسه سامانه آسانه در روز ۹۶/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۵ برگزار گردید.

سمه تعالی جلسه سامانه آسانه در روز ۹۶/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۵ با حضور جناب آقایان یوسفی و ناهیدی و جمعی از مدیران عامل شرکت های عضو درمحل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید. این جلسه به منظور بررسی عملکرد وتست نرم افزار سامانه آسانه برگزار گردید که با پیشنهادات مدیران عامل شرکت…..