اطلاعیه مهم در خصوص لزوم اخذ استاندارد ادواری به صورت سالیانه

قابل توجه اعضای محترم

لطفا جهت جلوگیری از مشکلات آتی در اولین فرصت اطلاعیه فوق را در دونسخه به امضای کارفرمایان خود رسانده، یک نسخه تحویل کارفرما و نسخه دیگر در پرونده قرارداد ثبت شود.

سایر مطالب