" /> صدور پروانه طراحی و مونتاژ به همراه شرایط مدیر فنی و تکنسین فنی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته