شورای حکمیت و داوری متشکل از پنج نفر عضو اصلی از پیشکسوتان صنعت آسانسور و پله برقی به درخواست کتبی خودشان در مجمع عمومی سالیانه برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند تا در صورت اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر و یا اعضاء با هیات مدیره را حکمیت و داوری نمایند. این شورا با حضور سه نفر از اعضای آن رسمیت می‌یابد و شرایط عضویت  آن دارای ۴۵ سال سن و با ۲۰ سال سابقه در صنعت آسانسور و پله برقی خواهد بود .

تبصره: هیچ یک از اعضای هیات مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل هر دوره حق کاندیدا شدن و حضور همزمان در شورای حکمیت را نخواهند داشت و ممنوع خواهد بود.

اعضای شورای حکمیت هیات مدیره:

 – محمدرضا زهره وندی

 – رحیم ادریسی

 – آقامعلی دهقانی

 – جعفر علیمحمدی

 – زادور قادیمیان

 

یک پاسخ ارائه کنید