" /> طرح و برنامه - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

طرح و برنامه

دبیر این کمیته در دروه هشتم هیات مدیره سندیکا  علیرضا یوسفی می باشد.