" /> نرخ مصوب سال 1395 - سرویس نگهداری آسانسور - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته