" /> نرخ نامه سرویس و نگهداری – سال ۹۹ - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته