خوزستان

اهواز،زیتون کارمندی، خیابان زیتون بین هدایت و بندر رو به روی شیرینی فروشی نیاوران جنب بانک قوامین، طبقه ۳، واحد ۶

تلفن: ۰۶۱۳۴۴۵۰۲۳۵

رییس هیات مدیره:امین جلیلی