" />دبیر-کادر اجرایی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

دبیر-کادر اجرایی

   
 

جلال زارع

امور مالی-امور بیمه

 
   
   
 

مریم طالبلو

کمیته ارزشیابی

 
 

صالح اسرافیل زاده

امور IT

 
 

امیر بهرامی

کارشناس فنی و استاندارد

 
 

فاطمه سیدیان

امور مالی

 
 

فریبا قدیانی

امور بیمه

 
 

نسا آقایی

امور بیمه

 
 

ندا نوری

امور بیمه

 
 

سپیده مددیان

امور بیمه

 
 

هانیه بختیاری

امور بیمه

 
 

مژگان جالو

امور بیمه