" />دبیر-کادر اجرایی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

دبیر-کادر اجرایی

مجید موحدی

سرپرست

جلال زارع

امور مالی-امور بیمه

صدیقه دلاوری

کمیته حل اختلاف

سولماز مکرمی

کمیته امور شعب

مریم طالبلو

کمیته ارزشیابی

مهدی فغاندهر

امور IT

امیر بهرامی

کارشناس فنی و استاندارد

فاطمه سیدیان

امور مالی

فریبا قدیانی

امور بیمه

نسا آقایی

امور بیمه

ندا نوری

امور بیمه

سپیده مددیان

امور بیمه

هانیه بختیاری

امور بیمه

مژگان جالو

امور بیمه