اطلاعیه برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت ۲ روزه آسانسور در محل سندیکا