بازتاب نشست خبری هیئت مدیره سندیکا با اصحاب رسانه ها