" />فرا رسیدن سال نو و فرخنده نوروز باستانی بر همگان مبارک - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته