" /> دبیر-کادر اجرایی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

دبیر-کادر اجرایی

مریم طالبلو

کمیته ارزشیابی

مهدی فغاندهر

امور IT

فریبا قدیانی

امور بیمه

نسا آقایی

امور بیمه

ندا نوری

امور بیمه

سپیده مددیان

امور بیمه

هانیه بختیاری

امور بیمه

مژگان جالو

امور بیمه